Cirkevný zbor

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Budimír sa rozprestiera v obciach ležiacich v povodí riek Torysa a Hornád na území pôvodnej Abovskej a Šarišskej župy. Územie patrí do Košickej kotliny, známky osídlenia siahajú až do praveku. V súčasnosti do cirkevného zboru patria filiálky: Beniakovce, Bretejovce, Budimír, Družstevná pri Hornáde, Chrastné, Janovík, Kráľovce, Nová Polhora, Ortáše, Ploské, Rozhanovce, Seniakovce, Vajkovce.

Cirkevný zbor je súčasťou Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Východného dištriktu, Košického seniorátu.

Našim poslaním je šíriť evanjelium Ježiša Krista, vyznávať vieru v Trojjediného Pána Boha a vštepovať ju do vedomia ľudí, slúžiť svojim členom službami Božími, prisluhovaním slova a sviatostí, náboženskou výchovou a poskytovaním duchovnej starostlivosti, viesť svojich členov k vzájomnej úcte, podpore, tolerancii a príkladnému kresťanskému i občianskemu životu. Hlavou všeobecnej kresťanskej cirkvi je Pán Ježiš Kristus. Základným dokumentom, s ktorého vychádzame je Písmo sväté – Biblia, ktorý je prameň viery i pravidlo nášho života. Za jediný správny výklad Biblie považujeme Symbolické knihy. Základným dokumentom našej viery je Augsburské vyznanie, ktoré bolo vypracované Filipom Melanchtonom, najbližším spolupracovníkom Martina Luthera. Toto vyznanie bolo prečítané v roku 1530 na sneme v Augsburgu. Hlavným cieľom Lutherovej reformácie bolo odstránenie deformácií v cirkvi a návrat k Písmu Svätému (Biblii), ako jedinému zdroju, ktorý určuje celý život a konanie cirkvi.

Predsedníctvo cirkevného zboru:

 • Mgr. Anna Debnárová – zborová farárka
 • Vladimír Peter – zborový dozorca

Zástupca zborového dozorcu:

 • MVDr. Vladimír Gašpar

Presbyterstvo cirkevného zboru:

 1.  Anna Debnárová
 2.  Vladimír Peter
 3.  Stanislav Vojtko
 4.  Milan Čulka
 5.  Miroslav Grega
 6.  Marta Maková
 7.  Ľuboslava Mazáková
 8.  Zlatica Halásová
 9.  Jarmila Papcunová
 10.  Eduard Vidricko
 11.  Alena Harcsová
 12.  Martina Kizeková
 13.  Juraj Petro
 14.  Imrich Nosáľ
 15.  Božena Fazekašová
 16.  Emil Petro
 17.  Ján Beňo
 18.  Radoslav Domby
 19.  Daniel Rabatin
 20.  Iveta Havrilová
 21.  Vladimír Gašpar
 22.  Marta Bojčíková
 23.  Janka Ballová
 24.  Drahoslava Cibuľová
 25.  Marta Zeleňáková

Kurátori:

 • Stanislav Vojtko – Budimír
 • Eduard Vidricko – Beniakovce
 • Imrich Nosáľ – Chrastné
 • Ján Beňo – Rozhanovce
 • Emil Petro – Vajkovce
 • Daniel Rabatin – Bretejovce
 • Bojčíková Marta – Ortáše
 • Vladimír Gašpar – Seniakovce
 • Marta Zeleňáková – Kráľovce

Milodary a cirkevný príspevok

môžete posielať

na účet Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Budimír:

IBAN: SK20 6500 0000 0000 2032 4598

Výška cirkevného príspevku na kalendárny rok je 30 € za dospelého člena cirkevného zboru
a 20 € za člena cirkevného zboru do konfirmácie. Pri platení cez účet uveďte do správy pre prijímateľa meno, priezvisko a adresu.