ECAV na Slovensku

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) je druhá najväčšia cirkev na území Slovenska .

• vyznávame Ježiša Krista ako Hlavu všeobecnej kresťanskej cirkvi
• vychádzame z Písma svätého – Biblie ako prameňa viery i pravidla života a z našich Symbolických kníh
Symbolické knihy (Kniha svornosti) považujeme za jedine správny výklad Písma svätého
• evanjelikmi sa voláme podľa evanjelií, ktoré sú zapísané v Biblii – Novej zmluve
Augsburské vyznanie z roku 1530 je po Písme svätom – Biblii základným prameňom našej viery. Podľa neho sa nazývame evanjelici augsburského vyznania
• symbolom evanjelickej cirkvi a. v. je Lutherova ruža
• hlásime sa do veľkej rodiny evanjelických cirkví vo svete
• sme pripravení spolupracovať aj s inými kresťanskými cirkvami a náboženskými spoločnosťami na poli ducha, charity a humanity
• vnútorná organizácia našej cirkvi je založená na princípoch samosprávy a rovnoprávnosti všetkých jej členov bez rozdielu rasy, jazyka, pohlavia a sociálneho postavenia

Poslaním ECAV na Slovensku je:
• šíriť evanjelium Ježiša Krista, vyznávať vieru v Trojjediného Pána Boha a vštepovať ju do vedomia ľudí
• slúžiť svojim členom službami Božími, prisluhovaním slova a sviatostí, náboženskou výchovou a poskytovaním duchovnej starostlivosti
• viesť svojich členov k vzájomnej úcte, podpore, tolerancii a príkladnému kresťanskému i občianskemu životu
• zriaďovať na zabezpečenie svojho poslania organizačné jednotky, charitatívne spoločnosti, cirkevné školy, združenia veriacich a pripravovať pre ne potrebných pracovníkov
• spolupracovať v oblasti výchovnej, vzdelávacej, humanitnej a charitatívnej s orgánmi štátu, samosprávami miest a obcí, so spoločenskými organizáciami a zahraničnými inštitúciami

Štatistické údaje o ECAV na Slovensku:
Počet členov ECAV na Slovensku podľa sčítania obyvateľov v roku 2011: 316 250 (5,9 % populácie SR)
Počet zborov ECAV: 320 (údaj k 1. 11. 2012)
Počet duchovných: 361
Z toho žien: 155
Počet kostolov a modlitební: 686
(Uvedené čísla nezahŕňajú slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí.)

Štruktúra a orgány

Vnútorná štruktúra ECAV na Slovensku

• ECAV na Slovensku má demokratické cirkevné zriadenie, ktoré je založené:
– na volebnom práve všetkých veriacich
– na paritnom (rovnakom) zastúpení kňazov a veriacich v orgánoch cirkvi
• základnou organizačnou jednotkou je cirkevný zbor
• zbory sa združujú do seniorátov a senioráty do dištriktov
• na Slovensku je vyše 300 cirkevných zborov ECAV, 14 seniorátov a dva dištrikty: Západný a Východný dištrikt
• zbory, senioráty a dištrikty vytvárajú Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku

Demokratické voľby sú v evanjelických cirkvách tradíciou už od čias reformácie. Voľby v ECAV na Slovensku upravuje Ústava ECAV na Slovensku.

Orgány ECAV na Slovensku

Orgány ECAV a jej organizačných jednotiek:
konvent: najvyšší orgán zboru, seniorátu alebo dištriktu
presbyterstvo: výkonný orgán na každej úrovni, zložený z presbyterov
predsedníctvo: štatutárny zástupca každej cirkevno-organizačnej jednotky; tvorí ho jeden ordinovaný a jeden neordinovaný – dozorca
synoda: zákonodarný a najvyšší správny orgán ECAV na Slovensku od roku 1993

Základným zákonom ECAV je Ústava Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (Cirkevný zákon č. 1/1993 v znení ďalších predpisov). Členov presbyterstiev a predsedníctiev (dozorcov, farárov, seniorov, biskupov) volia v priamej voľbe členovia zborov na konventoch. Zastúpenie ordinovaných a neordinovaných v jednotlivých orgánoch cirkvi je založené na parite: tvorí ich rovnaký počet ordinovaných a neordinovaných členov cirkvi.

Kto je ordinovaný? Po ukončení štúdia teológie na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK sa absolvent môže dať ordinovať (používa sa aj nesprávny výraz „vysvätiť“) a vstúpiť do služby ako ordinovaný, teda duchovný (kaplán, farár…).

Titul presbyter pochádza z gréckeho presbyteros, čo znamená starší; v Novej zmluve sa slovo nachádza 66-krát. Nájdete ho napríklad v Matúšovi, 27. kapitola (5-krát).

Synoda je zákonodarným a najvyšším orgánom ECAV na Slovensku. Zasadá minimálne raz ročne a tvoria ju:

• predsedníctvo cirkvi (generálny biskup a generálny dozorca)
• členovia predsedníctiev dištriktov
• členovia predsedníctiev seniorátov
• generálny právny zástupca
• zástupca Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK
• delegáti seniorátov: každý seniorát volí dvoch delegátov (jedného ordinovaného a jedného
neordinovaného)

Synoda si zo svojich členov volí štvorčlenné predsedníctvo: predsedu a podpredsedu za ordinovaných, predsedu a podpredsedu za neordinovaných, pričom musia byť rovnako zastúpené oba dištrikty.

Synoda podľa cirkevnej ústavy prijíma zásadné opatrenia na zabezpečenie duchovného a mravno-náboženského života cirkvi, plní funkciu zákonodarného orgánu, rozhoduje o organizačných a hospodárskych záležitostiach cirkvi, schvaľuje rozpočet a účtovnú závierku schvaľuje správu o činnosti, generálneho presbyterstva, predsedníctva cirkvi, Zboru biskupov ECAV a poradných výborov ECAV, zriaďuje a ruší celocirkevné účelové zariadenia, volí a odvoláva členov generálneho presbyterstva a predstaviteľov rôznych riadiacich orgánov cirkvi, zaujíma stanoviská k otázkam verejného života.

Slovo synoda pochádza z gréčtiny. Bolo to:
1. od roku 1536 – vyššie cirkevné zhromaždenie, ktoré sa schádzalo na riešenie aktuálnych nábožensko – cirkev-
ných problémov – prvá takáto synoda sa uskutočnila v Kremnici roku 1536;
2. od roku 1610 – zákonodarný orgán evanjelickej cirkvi. Prvá hornouhorská zákonodarná synoda sa konala roku 1610 v Žiline, spišskosobotská synoda 1614, generálna synoda v Prievidzi 1620, druhá hornouhorská synoda 1704 v Cerove, tretia roku 1707 v Ružomberku, štvrtá 1791 v Pešti a piata roku 1891 v Budapešti. Po roku 1918 sa konalo päť zákonodarných synod;
3. od roku 1993 podľa Ústavy ECAV na Slovensku – zákonodarný a najvyšší orgán ECAV na Slovensku.

Dištrikty a senioráty

Západný dištrikt

  • Bratislavský seniorát (BAS)
  • Dunajsko-nitriansky seniorát (DNS)
  • Hontiansky seniorát (HOS)
  • Myjavský seniorát (MYS)
  • Novohradský seniorát (NOS)
  • Považský seniorát (POS)
  • Rimavský seniorát (RIS)
  • Zvolenský seniorát (ZVS)

Východný dištrikt

  • Gemerský seniorát (GES)
  • Košický seniorát (KOS)
  • Liptovsko-oravský seniorát (LOS)
  • Šarišsko-zemplínsky seniorát (ŠZS)
  • Tatranský seniorát (TAS)
  • Turčiansky seniorát (TUS)

Adresár dištriktov, seniorátov a cirkevných zborov nájdete na stránke ecav.sk