Inštalácia zborovej farárky

Dňa 29. júna 2019 sa v CZ ECAV Budimír uskutočnila slávnostná inštalácia novej zborovej farárky Mgr. Anny Debnárovej. Tento deň – sviatok pamiatky apoštolov Petra a Pavla – svojou symbolikou podčiarkol skutočnosť, že do služby zvestovať evanjelium, bola povolaná a slávnostne inštalovaná nová služobnica na Pánovej vinici.

Mgr. Anna Debnárová sa prihlásila do súbehu na miesto zborovej farárky (po úmrtí zborového farára Mgr. D. Dudáša) a dňa 10.marca 2019 bola riadne zvolená volebným konventom CZ Budimír za zborovú farárku. Sestra farárka má 31 rokov, je vydatá a spolu so svojim manželom Mgr. Ivanom Debnárom vychovávajú dve dcérky (Alžbetka 3, Anička 1). EBF UK úspešne ukončila a kaplánske skúšky zložila v roku 2012, kedy bola v Michalovciach ordinovaná generálnym biskupom M. Klátikom. Po vysvätení jej bolo pridelené miesto biskupskej kaplánky na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave, kde okrem iného viedla pravidelné ranné pobožnosti a služby Božie na GBÚ, ale aj na Úrade vlády. V roku 2014 zložila farárske skúšky a bola generálnym biskupom menovaná aj na miesto duchovnej správkyne Teologického domova Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku pri Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ako duchovná správkyňa spolu s kolegyňou zabezpečovala duchovný, vnútromisijný a spoločenský život v Teologickom domove. Zmena v osobnom živote (manželstvo, rodičovstvo) bola jedným z faktorov, ktoré ovplyvnili rozhodnutie sestry farárky – prísť do služby evanjelia na východ, bližšie k svojmu rodisku i rodine.

Slávnostný akt inštalácie vykonal Mgr. Samuel Linkesch, senior Košického seniorátu. Počas bohoslužieb liturgovali sestry farárky a bratia farári z KOS ako aj bývalí kolegovia, či spolužiaci inštalovanej sestry farárky. Brat senior inštalačný príhovor postavil na slovách z Matúšovho evanjelia „Odpovedal Šimon Peter: Ty si Kristus, Syn Boha živého“ (Mt 16, 16), kde okrem iného zdôraznil, že toto vyznanie má byť vyznaním ako kazateľov, tak aj poslucháčov slova Božieho. Zvesťou Božieho slova na text z knihy Józue 1, 9: „Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Lebo Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš,“ poslúžil Mgr. Ján Meňky, zborový farár CZ ECAV Michalovce (domáci zbor inštalovanej sestry farárky). Úžasné a silné slová povzbudenia vyslovené samotným Hospodinom, keď poveril Józuu, aby po Mojžišovej smrti viedol Boží ľud a priviedol ho do zasľúbenej krajiny. Józue totiž stál v bázni pred Pánom Bohom a bál sa zobrať na seba túto vážnu úlohu, pretože vedel čo všetko tento národ povystrájal a že je to národ tvrdej šije. Pripomenul tiež, že na strach, ktorý človeka sprevádza od narodenia máme liek od Hospodina, ktorý je v Božej prítomnosti. Preto máme skladať svoj strach pod Kristov kríž. Brat farár Meňky poprial novej zborovej farárke veľa zdravia, ochoty slúžiť a verne viesť svoj cirkevný zbor.

Po kázni pozdravil sestru farárku aj ostatných prítomných zborový spevokol CZ ECAV Michalovce Peniél, básňou od A. Hajduka pozdravila sestra B. Fazekašová, nasledovali pozdravy brata Vladimíra Petra, zborového dozorcu, sestry E. Valkovej-Krišťákovej, duchovnej správkyne TD ECAV pri EBF UK v Bratislave a M. Hamariho za Reformovanú kresťanskú cirkev na Slovensku, ktorý vo svojom pozdrave okrem iného povedal, že so sestrou novou farárkou budú zdieľať kostol, jediný svojho druhu na Slovensku, ktorý je spoločným dielom „luteránov a kalvinov“ v Rozhanovciach, kde obaja striedavo slúžia veriacim. Starosta obce Budimír V. Staňo vyjadril radosť z toho, že má v obci nových obyvateľov a že je to práve rodinka pani farárky, ktorá je prvou ženou farárkou v obci. Zároveň ju uistil o svojej pomoci z tiulu svojej funkcie, poprial veľa zdravia a spokojný život v novom domove. Pozdravy ukončili najmenší – deti z detskej besiedky svojimi pesničkami.

Inštalovaná sestra farárka vo svojom príhovore založenom rovnako na slovách z knihy Józue povedala, že tieto slová, ktoré boli aj súčasťou pozvánky na inštaláciu ju sprevádzali od čias štúdia teológie a sú pre ňu slovami povzbudenia v každom čase, i teraz keď začína na novom mieste. V príhovore vyjadrila vďačnosť Pánu Bohu za ľudí, ktorí ju sprevádzali a povzbudzovali už od čias štúdia, ale ktorí sú jej oporou dodnes. Vďaku vyjadrila aj cirkevnému zboru za dôveru, ktorú jej prejavili pri voľbe i za ich obetavú službu pre tento cirkevný zbor, ktorá sa preukázala pri príprave bývania na fare i slávnosti inštalácie.

Slávnostné služby Božie boli zakončené spoločným spevom hymny ECAV: Hrad prepevný. Pre všetkých prítomných pripravili členovia domáceho CZ pohostenie, kde v príjemnom spoločenstve strávili popoludnie významného dňa.

Božena Fazekašová


Záznam so služieb Božích si môžete pozrieť na našom Youtub kanály


Fotogaléria

Môže sa Vám ešte páčiť...