Biblický príhovor na 21. nedeľu po Svätej Trojici

Témou dnešného Biblického príhovoru z pera evanjelického a. v. farára, Mgr. Radka Gregu je „Boj o dokonalosť“. Uháňanie sa a boj za pozemskú dokonalosť je znakom dnešnej doby. Pritom nám má ísť o dokonalosť, ktorou je pripravenosť na stretnutie s Pánom Bohom.

„Napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci Jeho sily. Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť. Stojte teda: bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť k evanjeliu pokoja. Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy tohto nešľachetníka. Vezmite si aj prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je slovo Božie. V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu; dbajte pritom vytrvalo a proste za všetkých svätých
Ef 6, 10 – 18

Môže sa Vám ešte páčiť...