150. výročie osamostatnenia

3. adventná nedeľa 15. 12. 2019 v CZ Budimír mala slávnostný charakter. Okrem sviatosti Krstu svätého v rámci bohoslužieb, si prítomní pripomenuli aj významné výročie – 150 rokov samostatnosti cirkevného zboru. Pozvanie na slávnosť prijali rodáci z Budimíra – evanjelickí farári – Radoslav Grega, farár v Opinej a Peter Andrejčák, farár v Hodoši v Slovinsku. Poslúžili kázňou Božieho slova i pri liturgii. Prítomný bol aj ďalší rodák, evanjelický farár na dôchodku, Vladimír Mako a emeritný generálny dozorca ECAV Imrich Lukáč. Vo zvesti slova Božieho z Lukášovho evanjelia 3. kapitoly brat farár Radoslav Grega povedal okrem iného o potrebe pokračovať v tom, čo nám bolo odovzdané našimi predchodcami, našimi dedami i rodičmi a odovzdávať to našim deťom a vnukom – ďalej činiť pokánie a pripravovať sa na Mesiášov príchod. Následne zborový dozorca Vladimír Peter podal skrátenú správu o histórii a vzniku cirkevného zboru. Brat farár Peter Andrejčák vo svojom pozdrave pripomenul, že vytvorenie samostatného cirkevného zboru pred 150. rokmi si zaiste vyžadovalo veľkú súdržnosť veriacich, neraz aj v ťažkých časoch. Poprial CZ, aby sa aj dnes všetci jeho členovia v jednote viery hlásili k odkazu našich predkov. Bohoslužby oživili aj najmenší – deti z detskej besiedky – svojim vystúpením. Veselou piesňou nás všetkých pozvali k radostnému nasledovaniu Ježiša Krista. Slávnostné služby Božie sme ukončili evanjelickou hymnou Hrad Prepevný.

Božena Fazekašová


Fotogaléria

Môže sa Vám ešte páčiť...