Utorok 12. apríl 2022

Utorok 12. apríl 2022

Utorok

12. apríl 2022

Čítanie: Ž 111

„Z Teba pramení moja chvála vo veľkom zbore, vyplním svoje sľuby pred tými, čo sa Ho boja.“ Ž 22, 27

Vypočutý modliaci vydáva svedectvo o tejto svojej skúsenosti všetkým, ktorí ho obklopujú a pozýva ich chváliť Hospodina, ktorý je prameňom chvály. Veď On sa priznal k trpiacemu a oslávil sa v Ňom. Modliaci, ktorý trpel bol predtým opovrhnutý ľudom a teraz je súčasťou slávnostného zhromaždenia. Hospodin sa teda preukázal ako verný Hospodin, ktorý má moc meniť veci v živote človeka. Jeho moc nie je ohraničená. Jeho moc presahuje aj moc smrti, moc hriechu v zachraňujúcom diele Jeho Syna a nášho Spasiteľa Ježiša Krista.

Rozprávajme aj my o tomto slávnom a spásonosnom skutku po celom svete a vzdávajme Mu česť a chválu. Rozprávajme, svedčme o všetko tom, čo Pán Ježiš vykonal nielen kedysi o čom svedčia aj evanjeliá či novozmluvné spisy, ale aj o tom, čo vykonal pri nás, v našich životoch. Pán Ježiš bol verný svojim zasľúbeniam. A ani dnes sa nemení. Je verným aj voči nám, hriešnym a nehodným. On svoje sľuby vyplní pred všetkými, ktorí sa Ho boja, ktorí majú pred Ním bázeň. On naplní aj slová ku ktorým sa teraz len vo viere priznávame, keď vyznávame tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.

Modlitba: Nebeský Otče, chválime Ťa za Tvoju lásku, ktorú si preukázal voči všetkým nám, Tvojim stvoreniam, a za to, že si dal svojho Syna Ježiša Krista, aby vydobyl pre nás záchranu pre život večný v Tvojom kráľovstve. Amen.

Mgr. Anna Debnárová
evanjelická a. v. farárka CZ ECAV Budimír

 

ilustračné foto: pixabay.com

Môže sa Vám ešte páčiť...